کمتر از سه ثانیه ، سرعت انجام تراکنش !

چطور پایانه موبایلی پاسارگاد بگیریم ؟!

 

پذیرندگان حقوقی :
-  مراجعه به شعبه طرف حساب
-  درخواست پایانه موبایلی و ارسال آن از سوی شعبه به شرکت پرداخت .( قبل از انعقاد قرارداد و دریافت مدارک ، درخواست مربوطه می بایست  به تایید شرکت برسد )
-  ارائه درخواست رسمی از جانب پذیرنده ( شرکت ، سازمان ، موسسه و...) تنظیم شده در سربرگ شرکت  به همراه امضاء معتبر  که تعهد پرداخت خسارت در صورت آسیب فیزیکی و یا مفقود شدن دستگاه را تضمین نماید.
-  ارائه تصویر اساسنامه یا روزنامه رسمی.
-  ارائه کپی کارت ملی .


پذیرندگان حقیقی :

-  مراجعه به شعبه  بانک پاسارگاد طرف حساب .
-  درخواست پایانه موبایلی و ارسال آن از سوی شعبه به شرکت پرداخت .( قبل از انعقاد قرارداد و دریافت مدارک ، درخواست مربوطه می بایست  به تایید شرکت برسد ).
-  واریز ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شرکت پرداخت الکترونیک ( بدون سودسپرده ) .
-  ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره نامه .
-  ارائه تصویر جواز و یا هرگونه مدرک معتبر که فعالیت صنفی پذیرنده را گواهی نماید.
-  ارائه کپی کارت ملی .

پاسخ دهید

XHTML: شما می‌توانید این برچسب‌ها را استفاده کنید. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>