آغاز پانزدهمین سال فعالیت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

دهمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران

آگهی مناقصه خرید کارت

مرکز امداد مشتریان

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

دریافت گواهینامه دانش بنیان

قابلیت جدید کیپاد

حضور در نمایشگاه امتک

آگهی مزایده پایانه فروش مدل V7